ควรกล่าวแต่วาจามีประโยชน์

ควรกล่าวแต่วาจามีประโยชน์

วาจํ มุญเจยฺย กลฺยาณึ อ่านว่า วาจัง มุนเจยยะ กัลยานิง คำว่า วาจาอันเป็นสุภาษิต ในที่นี้มิได้หมายถึงเพียงว่าต้องเป็นคำร้อยกรอง ร้อยแก้ว เป็นคำคมบาดใจมีความหมายลึกซึ้งเท่านั้น แต่รวมถึงคำพูดที่ดี มีประโยชน์ต่อผู้ฟัง ซึ่งสรุปว่าประกอบด้วยลักษณะดังนี้ ๑. ต้องเป็นคำจริง คือข้อมูลที่ถูกต้อง มีหลักฐานอ้างอิงได้ ไม่ได้ปั้นแต่งขึ้นมาพูด ๒. […]

คำพูดส่องเห็นน้ำใจ

คำพูดส่องเห็นน้ำใจ

หทยสฺส สทิสี วาจา อ่านว่า หะทะยัสสะ สะทิสี วาจา การฝึกฝนตนเองให้เป็นคนมีน้ำใจ นอกจากจะทำให้เรามีจิตใจที่ดีงามเบิกบานแจ่มใส ผิวพรรณผ่องใส ใบหน้าอิ่มเอิบแล้วยังทำให้ได้มิตรสหายมาก ใครก็อยากคบหาสมาคมด้วยเพราะความมีน้ำใจแสดงถึงความมีเมตตากรุณาต่อเพื่อน มนุษย์ แล้วชีวิตของท่านจะพบแต่ความสุขนิรันดร์

คำพูดจริงหรือเท็จ ตนย่อมรู้เอง

คำพูดจริงหรือเท็จ ตนย่อมรู้เอง

ชานาติ สจฺจํ วา ยทิ วา มุสา อ่านว่า ชานาติ สัดจัง วา ยะทิ วา มุสา “ธรรมที่คู่กับศีลข้อ ๔ คือ ความมีสัตย์” ได้แก่มีความจริง ความตรง คนที่มีความจริง […]