คนจะพ้นทุกข์ เพราะความเพียร

คนจะพ้นทุกข์ เพราะความเพียร

วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ อ่านว่า วิริเยนะ ทุกขะมัดเจติ

เพิ่มเพื่อน