กรรมแม้เล็กน้อยที่จะไม่ให้ผล ไม่มี

กรรมแม้เล็กน้อยที่จะไม่ให้ผล ไม่มี

น กมฺมุนา กิญฺจน โมฆมตฺถิ อ่านว่า นะ กัมมุนา กินจะนะ โมคะมัดถิ

เพิ่มเพื่อน