ควรระวังตนมิให้เสื่อมเสีย

ควรระวังตนมิให้เสื่อมเสีย

สํวเร วิวรานิ จ อ่านว่า สังวะเร วิวะรานิ จะ ฆราวาสธรรม ๔ (ธรรมสำหรับฆราวาส, ธรรมสำหรับการครองเรือน, หลักการครองชีวิตของคฤหัสถ์ – virtues for a good household life; virtues […]

การเลี้ยงดูมารดาบิดา นำมาซึ่งความสุข

การเลี้ยงดูมารดาบิดา นำมาซึ่งความสุข

สุขา มตฺเตยฺยตา โลเก อ่านว่า สุขา มัดเตยยะตา โลเก ๏ คนที่หาได้ยากมากไฉน เพราะว่าในโลกนี้มีเพียงสอง คือพ่อแม่เกิดเกล้าเหล่าลูกต้อง ตอบสนองพระคุณได้บุญแรง ๛ ท่านว่าพ่อแม่นั้นเปรียบได้เป็นทั้ง ครูของลูก เทวดาของลูก พรหมของลูก และอรหันต์ของลูก ความหมายโดยละเอียดมีดังต่อไปนี้คือ ที่ว่าเป็นครูของลูก เพราะว่าท่านได้คอยอบรมสั่งสอนลูก […]

การบำรุงบิดา นำมาซึ่งความสุข

การบำรุงบิดา นำมาซึ่งความสุข

อโถ เปตฺเตยฺยตา สุขา อ่านว่า อะโถ เปดเตยยะตา สุขา ท่านว่าพ่อแม่นั้นเปรียบได้เป็นทั้ง ครูของลูก เทวดาของลูก พรหมของลูก และอรหันต์ของลูก การทดแทนพระคุณบิดามารดาท่านสามารถทำได้ดังนี้ ระหว่างเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ ก็เลี้ยงดูท่านเป็นการตอบแทน ช่วยเหลือเป็นธุระเรื่องการงานให้ท่าน ดำรงวงศ์ตระกูลให้สืบไปไม่ทำเรื่องเสื่อมเสีย รวมทั้งประพฤติตนให้ควรแก่การเป็นสืบทอดมรดกจากท่าน ครั้นเมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว ก็ทำบุญอุทิศกุศลให้ท่าน […]