การบำรุงบิดามารดา เป็นมงคลสูงสุด

การบำรุงบิดามารดา เป็นมงคลสูงสุด

มาตาปิตุอุปฏฺฐานํ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ อ่านว่า มาตาปิตุอุปัฏฐานัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง

เพิ่มเพื่อน