การทำงานไม่คั่งค้าง เป็นมงคลสูงสุด

การทำงานไม่คั่งค้าง เป็นมงคลสูงสุด

อนากุลา จ กมฺมนฺตา อ่านว่า อะนากุลา จะ กัมมันตา

เพิ่มเพื่อน