การให้ทาน เป็นมงคลสูงสุด

การให้ทาน เป็นมงคลสูงสุด

ทานญฺจ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ อ่านว่า ทานัญจะ เอตัมมังคะละมุตตะมัง

เพิ่มเพื่อน