การประพฤติธรรม เป็นมงคลสูงสุด

การประพฤติธรรม เป็นมงคลสูงสุด

ธมฺมจริยา จ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ อ่านว่า ธัมมะจะริยา จะ เอตัมมังคะละมุตตะมัง

เพิ่มเพื่อน