การสงเคราะห์ญาติ เป็นมงคลสูงสุด

การสงเคราะห์ญาติ เป็นมงคลสูงสุด

ญาตกานญฺจ สงฺคโห อ่านว่า ญาตะกานัญจะ สังคะโห

เพิ่มเพื่อน