ไม่ควรทำบาปทั้งปวง

ไม่ควรทำบาปทั้งปวง

สพฺพปาปสฺส อกรณํ อ่านว่า สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง

เพิ่มเพื่อน