คนคุ้นเคย ไว้ใจกัน เป็นญาติอย่างยิ่ง

คนคุ้นเคย ไว้ใจกัน เป็นญาติอย่างยิ่ง

วิสฺสาสปรมา ญาติ อ่านว่า วิสสาสะปะระมา ญา-ติ

เพิ่มเพื่อน