ความอดทน ย่อมห้ามไว้ซึ่ง ความผลุนผลัน

ความอดทน ย่อมห้ามไว้ซึ่ง ความผลุนผลัน

ขนฺติ สาหสวารณา อ่านว่า ขันติ สาหะสะวารณา มงคลที่ ๒๗ มีความอดทน ขันตี จะ ๏ ความอดทน ตรากตรำ ยามลำบาก เจ็บไข้มาก ทนได้ ไม่โหยหวน ถูกเขาด่า ให้ฟัง นั่งหน้านวล […]

การฟังเป็นเหตุให้เกิดปัญญา

การฟังเป็นเหตุให้เกิดปัญญา

สุตํ ปญฺญาย วฑฺฒนํ อ่านว่า สุตัง ปันยายะ วัดทะนัง มงคลที่ ๒๖ การฟังธรรมตามกาล กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง ๏ การฟังธรรม ตามกาล ผ่านมาถึง ควรคำนึง นิ่งนั่ง ฟังขยัน ย่อมจะเกิด […]

ควรระวังตนมิให้เสื่อมเสีย

ควรระวังตนมิให้เสื่อมเสีย

สํวเร วิวรานิ จ อ่านว่า สังวะเร วิวะรานิ จะ ฆราวาสธรรม ๔ (ธรรมสำหรับฆราวาส, ธรรมสำหรับการครองเรือน, หลักการครองชีวิตของคฤหัสถ์ – virtues for a good household life; virtues […]

ควรกล่าวแต่วาจามีประโยชน์

ควรกล่าวแต่วาจามีประโยชน์

วาจํ มุญเจยฺย กลฺยาณึ อ่านว่า วาจัง มุนเจยยะ กัลยานิง คำว่า วาจาอันเป็นสุภาษิต ในที่นี้มิได้หมายถึงเพียงว่าต้องเป็นคำร้อยกรอง ร้อยแก้ว เป็นคำคมบาดใจมีความหมายลึกซึ้งเท่านั้น แต่รวมถึงคำพูดที่ดี มีประโยชน์ต่อผู้ฟัง ซึ่งสรุปว่าประกอบด้วยลักษณะดังนี้ ๑. ต้องเป็นคำจริง คือข้อมูลที่ถูกต้อง มีหลักฐานอ้างอิงได้ ไม่ได้ปั้นแต่งขึ้นมาพูด ๒. […]

ความโศก ไม่อาจนำมาซึ่งความสุขในอนาคต

ความโศก ไม่อาจนำมาซึ่งความสุขในอนาคต

นานาคตสุขาวโห อ่านว่า นานาคะตะสุขาวะโห การทำให้จิตใจไม่โศกเศร้านั้น มีข้อแนะนำดังนี้ ๑. ใช้ปัญญาพิจารณาอยู่เนืองๆ ถึงความไม่เที่ยงในสิ่งของทั้งหลาย และร่างกายของเรา ๒. ไม่ยึดมั่นในตัวตน หรือความจีรังยั่งยืน ในคนหรือสิ่งของว่าเป็นของเรา ๓. ทุกอย่างในโลกล้วนเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะ แม้ร่างกายเราก็ใช้เป็นที่อาศัยชั่วคราวเท่านั้น ๔. คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนไม่เที่ยงด้วยกันทั้งนั้น

ผู้ประพฤติธรรม ย่อมนอนเป็นสุข

ผู้ประพฤติธรรม ย่อมนอนเป็นสุข

ธมฺมจารี สุขํ เสติ อ่านว่า ธัมมะจารี สุขัง เสติ อานิสงส์ของการสวดมนต์แผ่เมตตา มีดังนี้ -หลับเป็นสุข ตื่นเป็นสุข ไม่ฝันร้าย -เป็นที่รักของมนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลาย

ไม่พึงเบียดเบียนคนอื่น และแม้แต่ตนเอง

ไม่พึงเบียดเบียนคนอื่น และแม้แต่ตนเอง

น ปรํ นาปิ อตฺตานํ วิหึสติ อ่านว่า นะ ปะรัง นาปิ อัดตานัง วิหิงสะติ “ภาวนาคือคิดให้มันถูกต้อง” ” .. “การภาวนานั้น มิใช่ว่าการนั่งหลับตาอย่างเดียว” การลืมตาก็ภาวนา การหลับตาก็ภาวนา การนั่งก็ภาวนา การยืนก็ภาวนา […]