เพราะตนเองฝึกตนเอง ได้ยากยิ่ง

เพราะตนเองฝึกตนเอง ได้ยากยิ่ง

อตฺตา หิ กิร ทุทฺทโม อ่านว่า อัตตา หิ กิระ ทุดทะโม

เพิ่มเพื่อน