ความเศร้าโศก นำสิ่งที่ล่วงแล้ว คืนมาไม่ได้

ความเศร้าโศก นำสิ่งที่ล่วงแล้ว คืนมาไม่ได้

นาพฺภตีตหโร โสโก อ่านว่า นาบภะตีตะหะโร โสโก

เพิ่มเพื่อน