ชื่อว่าบัณฑิต ย่อมทำประโยชน์ให้สำเร็จ

ชื่อว่าบัณฑิต ย่อมทำประโยชน์ให้สำเร็จ

สาธุ โข ปณฺฑิโต นาม อ่านว่า สาธุ โข ปัณดิโต นามะ

เพิ่มเพื่อน