ความรู้จักผล ยังประโยชน์ให้สำเร็จทุกเมื่อ

ความรู้จักผล ยังประโยชน์ให้สำเร็จทุกเมื่อ

อตฺถญฺญุตา สทา สาธุ อ่านว่า อัตถัญญุตา สะทา สาธุ

เพิ่มเพื่อน