ไม่ควรอยู่ด้วยความประมาท

ไม่ควรอยู่ด้วยความประมาท

ปมาเทน น สํวเส อ่านว่า ปะมาเทนะ นะ สังวะเส

เพิ่มเพื่อน