คนอื่นจะทำคนอื่น ให้บริสุทธิ์ ไม่ได้

คนอื่นจะทำคนอื่น ให้บริสุทธิ์ ไม่ได้

นาญฺโญ อญฺญํ วิโสธเย อ่านว่า นาญโญ อัญญัง วิโสธะเย

เพิ่มเพื่อน