การกล่าววาจาสุภาษิต เป็นมงคลสูงสุด

การกล่าววาจาสุภาษิต เป็นมงคลสูงสุด

สุภาสิตา จ ยา วาจา อ่านว่า สุภาสิตา จะ ยา วาจา

เพิ่มเพื่อน