การมีวินัยที่ดี เป็นมงคลสูงสุด

การมีวินัยที่ดี เป็นมงคลสูงสุด

วินโย จ สุสิกฺขิโต อ่านว่า วินะโย จะ สุสิกขิโต

เพิ่มเพื่อน