ร่มเงาแห่งบิดามารดา ย่อมอำนวยความสุขให้ได้

ร่มเงาแห่งบิดามารดา ย่อมอำนวยความสุขให้ได้

ตโต ญาติ มาตาปิตุ อ่านว่า ตะโต ญาติ มาตาปิตุ

เพิ่มเพื่อน