บุตรที่เชื่อฟังพ่อแม่ เป็นบุตรที่ประเสริฐ

บุตรที่เชื่อฟังพ่อแม่ เป็นบุตรที่ประเสริฐ

โย จ ปุตฺตานมสฺสโว อ่านว่า โย จะ ปุดตานะมัดสะโว

เพิ่มเพื่อน