ความรู้ เป็นยอดแห่งความอิ่ม

ความรู้ เป็นยอดแห่งความอิ่ม

ปญฺญาย ติตฺตีนํ เสฎฺฐํ อ่านว่า ปัญญายะ ติดตีนัง เสดถัง

เพิ่มเพื่อน