ผู้ใดมีสัจจะ ผู้นั้นแลเป็นผู้ใหญ่

ผู้ใดมีสัจจะ ผู้นั้นแลเป็นผู้ใหญ่

ยมฺหิ สจฺจํ โส เถโรติ อ่านว่า ยัมหิ สัจจัง โส เถโรติ

เพิ่มเพื่อน