คำพูดจริงหรือเท็จ ตนย่อมรู้เอง

คำพูดจริงหรือเท็จ ตนย่อมรู้เอง

ชานาติ สจฺจํ วา ยทิ วา มุสา อ่านว่า ชานาติ สัดจัง วา ยะทิ วา มุสา

“ธรรมที่คู่กับศีลข้อ ๔ คือ ความมีสัตย์” ได้แก่มีความจริง ความตรง คนที่มีความจริง จะเป็นเด็กก็ตาม ผู้ใหญ่ก็ตาม ย่อมเป็นคนซื่อตรงต่อมิตรสหาย สวามิถักดิ์คือจงรักภักดีในเจ้าของตน “มีความกตัญญูกตเวทีในท่านผู้มีพระคุณ มีความยุติธรรมหรือเที่ยงธรรม” รู้จักผิดรู้จักถูกและว่าไปตามผิดตามถูกในบุคคลในเรื่องทั่วไป กล่าวโดยเฉพาะ ก็เป็นคนมีวาจาสัตย์ พูดป็นที่เชื่อถือได้

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร

เพิ่มเพื่อน