จงสามัคคี และมีน้ำใจต่อกันเถิด

จงสามัคคี และมีน้ำใจต่อกันเถิด

สมคฺคา สขิลา โหถ อ่านว่า สะมัคคา สะขิลา โหถะ

เอโส หิ อุตฺตริตโร ภาราวโห ธุรนฺธโร
โย ปเรสาธิปนฺนานํ สยํ สนฺธาตุมรหติ

ผู้ใดเมื่อคนอื่นล่วงเกินกันอยู่ ตนเองกลับหาทางเชื่อมเขาให้คืนดีกันได้ ผู้นั้นแล ชื่อว่าเป็นคนเอาภาระ เป็นผู้จัดธุระที่ดียอดเยี่ยม

เพิ่มเพื่อน