ผู้ที่เบียดเบียน ย่อมมีแต่ความเศร้าโศก

ผู้ที่เบียดเบียน ย่อมมีแต่ความเศร้าโศก

ปาณฆาตี หิ โสจติ อ่านว่า ปานะคาตี หิ โสจะติ

“นายพรานเนื้อดักบ่วงไว้ แต่เนื้อไม่ติดบ่วง เมื่อนายพรานเนื้อคร่ำครวญอยู่ พวกเนื้อพากันมากินเหยื่อแล้วหนีไป บ่วงของนายพรานขาดไปแล้ว เนื้อไม่ติดบ่วง เมื่อนายพรานเศร้าโศกอยู่ พวกเนื้อพากันมากินเหยื่อแล้วหนีไป”

คาถาสุภาษิตของพระรัฏฐปาลเถระ.

เพิ่มเพื่อน