พูดอย่างใด ทำอย่างนั้น

พูดอย่างใด ทำอย่างนั้น

ยถาวาที ตถาการี อ่านว่า ยถาวาที ตถาการี

เพิ่มเพื่อน