คำพูดจริงหรือเท็จ ตนย่อมรู้เอง

คำพูดจริงหรือเท็จ ตนย่อมรู้เอง

ชานาติ สจฺจํ วา ยทิ วา มุสา อ่านว่า ชานาติ สัดจัง วา ยะทิ วา มุสา

เพิ่มเพื่อน