จากความมัวเมา ย่อมเกิดความประมาท

จากความมัวเมา ย่อมเกิดความประมาท

มทา ปมาโท ชาเยถ อ่านว่า มะทา ปะมาโท ชาเยถะ

เพิ่มเพื่อน