สิ่งของที่ให้ ชื่อว่าเป็นการนำออกไปอย่างดีแล้ว

สิ่งของที่ให้ ชื่อว่าเป็นการนำออกไปอย่างดีแล้ว

ทินฺนํ โหติ สุนิพฺภตํ อ่านว่า ทินนัง โหติ สุนิบพะตัง

เพิ่มเพื่อน