เป็นคนควรแบ่งปัน แม้จะมากหรือน้อย

เป็นคนควรแบ่งปัน แม้จะมากหรือน้อย

อปฺปํ วา ยทิวา พหุ อ่านว่า อับปัง วา ยะทิวา พะหุ

เพิ่มเพื่อน