ผู้ฉลาดย่อมเห็นแจ้งความจริงด้วยปัญญา

ผู้ฉลาดย่อมเห็นแจ้งความจริงด้วยปัญญา

ปญฺญายตฺถํ วิปสฺสติ อ่านว่า ปันยายัดถัง วิปัดสะติ

เพิ่มเพื่อน