พึงตัดความโกรธ ด้วยปัญญา

พึงตัดความโกรธ ด้วยปัญญา

โกธํ ปญฺญาย อุจฺฉินฺเท อ่านว่า โกทัง ปันยายะ อุดฉินเท

เพิ่มเพื่อน