คนฉลาด พึงรู้จักเวลาควร ไม่ควร

คนฉลาด พึงรู้จักเวลาควร ไม่ควร

กาลญฺจ ญตฺวาน ตถาวิธสฺส อ่านว่า กาลันจะ ยัดตะวานะ ตะถาวิทัดสะ

เพิ่มเพื่อน