ผลสำเร็จ ย่อมมีได้ด้วยการกระทำของตน

ผลสำเร็จ ย่อมมีได้ด้วยการกระทำของตน

สกมฺมุนา โหติ ผลูปปตฺติ อ่านว่า สะกัมมุนา โห-ติ ผะลูปะปัดติ

เพิ่มเพื่อน