เป็นคนควรพยายามเรื่อยไปจนกว่าประสบผล

เป็นคนควรพยายามเรื่อยไปจนกว่าประสบผล

วายเมเถว ปุริโส ยาว นิปฺปทา อ่านว่า วายะเมเถวะ ปุริโส ยาวะ นิปปะทา

เพิ่มเพื่อน