ทำงานอย่างฉลาดแยบคาย ผลย่อมสำเร็จสมหมาย

ทำงานอย่างฉลาดแยบคาย ผลย่อมสำเร็จสมหมาย

สุขํ ปปฺโปติ ปณฺฑิโต อ่านว่า สุขัง ปัปโปติ ปันดิโต

เพิ่มเพื่อน