การได้ปัญญา ให้เกิดสุข

การได้ปัญญา ให้เกิดสุข

สุโข ปญฺญาปฏิลาโภ อ่านว่า สุโข ปัญญาปะฏิลาโภ

เพิ่มเพื่อน