ความกตัญญูกตเวที เป็นพื้นฐานของคนดี

ความกตัญญูกตเวที เป็นพื้นฐานของคนดี

ภูมิ เว สปฺปุริสานํ กตญฺญูกตเวทิตา อ่านว่า ภู-มิ เว สับปุริสานัง กตัญญูกะตะเวทิตา

เพิ่มเพื่อน