ผู้ให้ความสุข ย่อมได้ความสุข

ผู้ให้ความสุข ย่อมได้ความสุข

เมธาวี สุขํ โส อธิคจฺฉติ อ่านว่า เมธาวี สุขัง โส อธิคัจฉะติ

เพิ่มเพื่อน