รู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์แก่ตน ควรรีบทำ

รู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์แก่ตน ควรรีบทำ

ปฏิกจฺเจว กยิรา ชญฺญา หิตมตฺตโน อ่านว่า ปฏิกัดเจวะ กะยิรา ชัญญา หิตะมัตตะโน

เพิ่มเพื่อน