ผู้มีปัญญาย่อมยินดีในความไม่ประมาท

ผู้มีปัญญาย่อมยินดีในความไม่ประมาท

อปฺปมาเท ปโมทนฺติ อ่านว่า อับปะมาเท ปะโมทันติ

เพิ่มเพื่อน