ความดีที่ทำไว้นั่นแล เป็นทรัพย์เฉพาะตน

ความดีที่ทำไว้นั่นแล เป็นทรัพย์เฉพาะตน

สยํ ปุญฺญานิ ตํ อาเวณิยํ ธนํ อ่านว่า สะยัง ปุญญานิ ตัง อาเวณิยัง ธะนัง

เพิ่มเพื่อน