สิ่งทั้งหลายทั้งปวง ไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่น

สิ่งทั้งหลายทั้งปวง ไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่น

สพฺเพธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย อ่านว่า สัพเพธัมมา นาลัง อภินิเวสายะ

เพิ่มเพื่อน