คนฉลาด ย่อมละบาป

คนฉลาด ย่อมละบาป

กุสโล จ ชหาติ ปาปกํ อ่านว่า กุสะโล ชะหาติ ปาปะกัง

เพิ่มเพื่อน