คนดี ย่อมไม่คอยเพ่งโทษของคนอื่น

คนดี ย่อมไม่คอยเพ่งโทษของคนอื่น

นิชฺฌตฺติพลา ปณฺฑิตา อ่านว่า นิดชัดติพะลา ปันดิตา

เพิ่มเพื่อน