คนมีปัญญาย่อมควบคุมการแสดงออก

คนมีปัญญาย่อมควบคุมการแสดงออก

อินฺทริยานิ รกฺขนฺติ ปณฺฑิตา อ่านว่า อินทะริยานิ รักขันติ ปันดิตา

เพิ่มเพื่อน