พึงกระทำตนเป็นอุปมา

พึงกระทำตนเป็นอุปมา

อตฺตานํ อุปมํ กเร อ่านว่า อัดตานัง อุปะมัง กะเร

เพิ่มเพื่อน