ควรทำกุศล ให้ถึงพร้อม

ควรทำกุศล ให้ถึงพร้อม

กุสลสฺสูปสมฺปทา อ่านว่า กุสะลัสสูปะสัมฺปะทา

เพิ่มเพื่อน